VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodne ustanovenia

ONaIZIS s.r.o., so sídlom Hálova 8, 85101 Bratislava, IČO: 36738433, DIČ: 2022318100, IČ DPH: SK2022318100, zapísaná v OR SR Nitra, odd. Sro, vl.č. 42922/N organizátor podujatia (ďalej len „ORG“) a

Občianske združenie SIRÁLY-ČAJKA, so sídlom Nám. Kossútha 1, 945 01 Komárno, IČO: 42371074, DIČ 2024166375, zapísaná v Evidencii občianskych združení MV SR VVS/1-900/90-44513 spracovateľ administratívy vstupu (ďalej len „SAV“)

vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Majiteľom Vstupenky / Lístka (ďalej ako „MVS“), SAV a ORG. Obchodnú, technickú, zákaznícku podporu a distribúciu pri predaji Vstupeniek vykonáva SAV pre ORG na základe Zmluvy o spolupráci.

 

 1. Definícia pojmov
 2. Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne konferit.com (ďalej ako „STR“).
  2. Zákazník je osoba, ktorá je registrovaná na STR, kde môže po odoslaní povinných údajov registrácie zakúpiť Vstupenku, získať informácie, prípadne využívať iné služby, ak také STR poskytuje.
  3. MVS je osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predajcom a zakúpila Vstupenku prostredníctvom STR alebo priamo na mieste Podujatia.
  4. STR slúži ako samostatný predajný a informačný elektronický kanál pre registráciu údajov o objednávateľovi Vstupenky, predaj Vstupeniek a zverejňovanie informácií o Podujatí.
  5. Podujatie je spoločenská aktivita, ktorej obsahovým naplnením sú verejné predstavenia, koncerty, aktivity spoločenské, kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, hudobné, audiovizuálne, filmové predstavenia, športové zápasy alebo iné spoločenské aktivity), na ktoré sa prostredníctvom STR predávajú Vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva ORG. Podujatie je službou súvisiacou aj s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich ORG zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
  6. Platnosť Vstupenky sa overuje prostredníctvom kombinácie povinných údajov z registrácie na STR a jej opätovné použitie nie je možné.
  7. ORG je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatie.
  8. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup Vstupeniek na Podujatie a sú súčasťou každej zmluvy o kúpe Vstupeniek. Aktuálne znenie VOP je dostupné na STR.
  9. Cena je cena za jednu Vstupenku alebo druh Vstupenky na konkrétne Podujatie, ktorá je vždy uvedená pri konkrétnom druhu Vstupenky zverejnenom na STR. Cena je uvedená vrátane DPH.
  10. Výdajné miesto je miesto vstupu na Podujatie alebo iné zariadenie alebo prevádzka inej osoby ako SAV alebo ORG, ktoré je na základe zmluvy s SAV oprávnené vydávať Vstupenky. Výdajné miesto vydá MVS po overení údajov uvedených pri registrácii alebo kúpe Vstupenky na STR. Zoznam Výdajných miest, ak je iný ako miesto vstupu, je uvedený na STR.
  11. Predajné miesto je miesto vstupu na Podujatie alebo iné zariadenie alebo prevádzka inej osoby ako SAV alebo ORG, ktoré je na základe zmluvy s SAV oprávnené predávať Vstupenky a po uskutočnení kúpy Vstupeniek ich vydávať MVS. Zoznam Predajných miest, ak je iný ako miesto vstupu, je uvedený na STR.
  12. ZoOS je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  13. ZoOOÚ je zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  14. Vstupenka je cenina umožňujúca MVS spravidla jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Vstupenka je vystavená a zasielaná MVS v elektronickej forme na e-mail zadaný pri registrácii alebo pri kúpe na STR. Vstupenka obsahuje názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla (ak ide o také rozdelenie pri Podujatí), cenu Vstupenky, identifikáciu ORG Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky.

 

III. Kúpa Vstupeniek

 1. SAV na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s ORG zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech ORG a zároveň v mene ORG prijíma od MVS finančné prostriedky zodpovedajúce cene Vstupeniek. Uhradením ceny
  Vstupenky MVS uzatvára zmluvu priamo s konkrétnym ORG vybraného Podujatia.
  2. MVS môže kúpiť Vstupenky:
  a. na základe vyplnenia a potvrdenia objednávkového formulára na STR a po zaplatení ceny za Vstupenku,
  b. na Predajnom mieste zaplatením ceny za Vstupenku.
  3. Platba za Vstupenky je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a. na STR cez systém TrustPay, ktorý je dostupný pre zákazníkov na STR vyznačených bánk a kariet,
  b. bezhotovostným bankovým prevodom na základe údajov uvedených na STR,
  c. v hotovosti na Predajných miestach.
  4. Po úhrade kúpnej ceny (rozumie sa po pripísaní kúpnej ceny na účet SAV) doručí SAV potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy MVS formou e-mailu.
  5. SAV doručuje Vstupenky elektronickou poštou, e-mailom, osobne na Predajnom mieste.
  6. SAV je oprávnený obmedziť počet Vstupeniek, ktoré je možné kúpiť v rámci jednej objednávky.
  7. SAV je oprávnený nesprostredkovať uzatvorenie zmluvy s ORG, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo ak kupujúci nesúhlasí s VOP odmietne poskytnutie svojich osobných údajov nevyhnutných na
  uzatvorenia plnenia zmluvy alebo ak kupujúci riadne nevyplní objednávku, resp. je neurčitá (napr. neuvedie povinné identifikačné údaje do platby ceny bezhotovostným bankovým prevodom).
  8. Vstupenka slúži ako doklad o kúpe. Ak MVS požaduje aj vydanie faktúry alebo iného potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy, môže so žiadosťou kontaktovať SAV pred ukončením nákupného procesu na konferencia@konferit.com. Rovnako môže postupovať v prípade požiadavky o nákup viac ako 10ks Vstupeniek.

 

 1. Práva a povinnosti MVS
 2. MVS je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie
  uskutočňuje, stráca Vstupenka (okrem permanentky) platnosť, pokiaľ nie je ORG výslovne stanovené v prípade konkrétneho Podujatia inak.
  2. MVS je povinný na Podujatí sa riadiť organizačnými a bezpečnostnými pokynmi ORG, v opačnom prípade je ORG oprávnený odmietnuť vstup MVS na Podujatie alebo obmedziť jeho pohyb na mieste konania Podujatia.
  3. MVS môže uplatniť na vstup na Podujatie len Vstupenku vytlačenú na čistý papier formátu A4 na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia, každú jednu Vstupenku vytlačenú na jeden hárok papiera.
  4. Vstupenka bez identifikačných údajov alebo inak poškodená Vstupenka je neplatná a jej MVS nebude umožnený vstup na Podujatie bez nároku na akúkoľvek náhradu.
  5. Vstupenku nie je možné vrátiť ani vymeniť za inú alebo za hotovosť.
  6. MVS je povinný skontrolovať si Vstupenku vrátane údajov na nich uvedených ihneď po doručení alebo prevzatí a prípadné vady môže namietať u SAV.
  7. Vstupenky alebo Poukážku je možné darovať tretej osobe po predchádzajúcej dohode so SAV a poskytnutí registračných údajov alebo údajov nevyhnutných ku kúpe vstupenky.
  8. Je zakázané kupovať Vstupenky na účely ich ďalšieho predaja, najmä na základe inzercie predaja vo vzťahu k tretím vopred neurčeným osobám.
  9. Od zmluvy o kúpe Vstupenky nie je možné odstúpiť v zmysle 7 ods. 6 písm. k) ZoOS.

 

 1. Práva a povinnosti SAV a ORG
 2. SAV nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie Podujatia a to aj keby zo strany ORG. Zmluvný vzťah medzi ORG Podujatia a MVS upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, prípadne pokyny ORG.
  2. SAV zverejní informáciu o zmene alebo zrušení Podujatia na STR v čo najkratšom možnom čase do doručení informácie od ORG. Za doručenie informácie o zmene alebo zrušení Podujatia na zverejnenie zodpovedá ORG.
  3. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže Vstupenky SAV neposkytuje novú alebo náhradnú Vstupenku.
  4. Ak ORG informuje SAV o zmene alebo zrušení Podujatia, SAV informuje MVS o postupe a spôsobe vrátenia ceny za Vstupenky na STR alebo formou elektronickej pošty. Ak podľa oznamu bude cena za Vstupenku vrátená prostredníctvom SAV, MVS musí postupovať podľa
  pokynov SAV zverejnených na STR. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade na účet SAV (napr. bankový výpis), číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré MVS žiada vrátiť peniaze za Vstupenku.
  5. SAV môže vrátiť cenu za Vstupenku iba po dohode s ORG. V prípade, ak podľa oznamu vydaného ORG alebo Predajcom na základe dohody s ORG bude cena za Vstupenku vrátená priamo ORG, MVS vybavuje žiadosti o vrátenie ceny za Vstupenku priamo s ORG
  spôsobom uvedeným v oznámení o zmene alebo zrušení Podujatia.
  6. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa v prípade zrušenia Podujatia neposkytuje.

 

 1. Reklamácie

MVS je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VII. Zodpovednosť za škodu
1. SAV nezodpovedá za škody spôsobené konaním, nekonaním alebo oneskoreným konaním Podujatia, zmenami zavinenými porušením povinností ORG, ani za škody, ktoré môžu MVS vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s konaním alebo nekonaním Podujatia.
2. SAV nezodpovedá:
a. za poškodenie a stratu Vstupenky zavinenej MVS,
b. za oneskorené prevzatie Vstupenky uloženej na Výdajnom alebo Predajnom mieste,
c. za zlyhanie doručenia Vstupeniek v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených MVS,
d. za nesprávnu tlač Vstupenky, ak MVS nedodržal minimálne technické požiadavky uvedené pri príslušnom type Vstupenky v zmysle týchto VOP.
3. SAV nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri kúpe alebo doručovaní Vstupenky, za chyby a vady Vstupenky alebo za zlyhanie jej doručenia v prípade prekážok spôsobených MVS, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti, škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením napriek tomu, že SAV vyvinul primerané úsilie, ktoré od neho možno oprávnene očakávať, na ochranu dát, škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie a ochrany dát zo strany MVS, škodu spôsobenú nesplnením ktorejkoľvek podmienky alebo povinnosti MVS stanovených kúpnou zmluvou vrátane jej neoddeliteľných súčastí, najmä týchto VOP.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. SAV je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP.
  2. SAV oznámi zmenu VOP vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom Výdajného alebo Predajného miesta, zverejnením zmenených VOP na STR, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny VOP, ktorá nastáva dňom zverejnenia na stránke konferit.com.
  3. Zmena VOP sa netýka tých častí VOP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči MVS, ktorí sú spotrebiteľmi. V takom prípade sa na daného MVS uplatnia VOP v znení platnom v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.
  4. MVS, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak SAV na žiadosť, reklamáciu alebo inú námietku užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva používateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Používateľ – spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu „Riešenie sporov online“
  založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  5. Na všetky právne vzťahy medzi SAV a MVS sa vzťahuje hmotné a procesné právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je niektorá z týchto osôb cudzinec.
  6. Tieto VOP sú platné a účinné od 09.09.2017. Zmena VOP bude zverejnená na STR s uvedením dátumu ich účinnosti.

V Bratislave, 09.09. 2017

ONaIZIS s.r.o.   a   SIRÁLY-ČAJKA o.z.